Roskilde Festival: wegen des Coronavirus abgesagt

Liste der Festival Absagen wird länger

Nachdem erst gestern das österreichische Nova Rock abgesagt wurde, folgt heute das dänische Roskilde Festival. Das Festival hätte in diesem Jahr sein 50. Jubiläum gefeiert, das Line-Up hatte Konzerte von The Strokes, Faith No More, Deftones, Jimmy Eat World, Suicide Silence, Elder, The Night Flight Orchestra … u.v.m. vorgesehen.

Die Entscheidung, das Festival abzusagen, ist gestützt auf die Entscheidung der Behörden, Großveranstaltungen im Land bis zunächst 31. August 2020 zu untersagen. Die Organisatoren dazu; „Obwohl wir befürchteten, dass dies geschehen könnte, hatten wir bis zuletzt noch die Hoffnung, dass es nicht so weit kommen würde. Das Risiko sich mit dem COVID-19-Virus zu infizieren, wenn viele Menschen an einem Ort zusammenkommen, ist allerdings zu hoch. Dies zu berücksichtigen ist derzeit am wichtigsten.“

Auch eine Terminverschiebung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr ist offenbar nicht möglich, denn weiter heißt es im Statement; „Wir hatten unsere Daumen gedrückt in der Hoffnung, dass sich die Situation rechtzeitig bis zum Sommer bessern würde. Leider ist das nicht passiert. Das 50. Roskilde Festival muss daher bis 2021 warten.“ Bereits gekaufte Tickets für 2020 sollen deshalb für 2021 gültig bleiben.

Hier das komplette Statement der Veranstalter:

Der bliver ingen Roskilde Festival til sommer

Det er netop blevet meddelt, at det ikke er tilladt at gennemføre store arrangementer til sommer. Forbuddet gælder også Roskilde Festival.

Vi er dybt ulykkelige!

Vi frygtede, at det ville ske. Vi har til det sidste håbet, at det ikke ville ende på denne måde. Men risikoen for smittespredning er for stor, når så mange mennesker er samlet, og det hensyn er ubetinget det vigtigste.

Så der bliver ingen Roskilde Festival denne sommer.

Den skulle have været noget helt særligt. Som Roskilde Festival nr. 50 skulle den have været en markering, der fejrede det, vi er rundet af ved at se frem. En fejring, som hyldede kunsten, fællesskabet og lysten til at gøre en forskel. Alt det, vi har så meget brug for i disse tider.

Vi havde glædet os til at fejre den med jer. Vi har knoklet og gjort os umage. Vi ved, at forventningerne fra jer også har været tårnhøje. Sammen har vi krydset fingre og holdt vejret i forhåbning om, om at udviklingen ville være positiv og gå stærkt nok til, at vi kunne mødes til sommer. Sådan blev det ikke.

Roskilde Festival nr. 50 må vente til 2021.

Har du købt billet til festivalen i 2020, vil du kunne overføre den til Roskilde Festival 2021.
Ønsker du ikke at overføre din billet, vil du kunne få den refunderet.

De præcise omstændigheder omkring både overførsel og refusion kommer vi tilbage med hurtigst muligt, når praktikken er på plads. Det beder vi om forståelse for.

Men først og fremmest beder vi om din opbakning. Du kan gøre en kæmpe forskel ved allerede nu at sige ja tak til at være med til Roskilde Festival i 2021. På den måde vil du være med til at sikre fundamentet for festivalen og hjælpe os gennem den næste meget svære tid.

Som almennyttig festival står Roskilde Festival i en særligt vanskelig situation. Vi er en indsamlingsbegivenhed, og vi afholder festival for at samle penge ind til velgørende arbejde for børn og unge. Vi donerer hele vores overskud væk hvert år, og vi har ikke en større opsparing at trække på. Vi starter så at sige fra nul kroner hvert år.

Det er en ekstremt alvorlig situation for os, men ikke alene for os. Der vil være betydelige konsekvenser for kunstnere, leverandører, de frivillige foreninger, kulturpartnere, virksomheder og organisationer, der står bag boder, yder service på pladsen eller som bidrager med programindhold, leverancer og produktioner. Mange af disse aktører er i forvejen meget hårdt ramt.

Samtidig kan foreningen bag festivalen ikke leve op til sit formål: at støtte børn og unges muligheder. Det får betydning for en række organisationer og initiativer både i og uden for Danmark, som også har ekstra brug for hjælp nu.

Årets festival kunne have været lyset for enden af den tunnel, vi alle befinder os i nu.

Nu går vi sammen med kunstnere, samarbejdspartnere, leverandører, foreninger og organisationer – alle dem, der med til at skabe Roskilde Festival – om at skabe en forrygende Roskilde Festival nr. 50 i 2021 og sikre, at det orange lys brænder stærkt og varmt helt frem til næste sommer.
Roskilde Festival er der hele året!

Lige nu skal vi komme os over meddelelsen. Så vender vi tilbage.

Tak for jeres støtte og kærlighed og pas godt på jer selv og hinanden.

— ENGLISH VERSION —

There will be no Roskilde Festival this summer

The Danish authorities have just prolonged its prohibition against larger assemblies until August 31st 2020. The prohibition also goes for this year’s Roskilde Festival.

We are devastated.

Though we feared this would happen, we have until now hoped that it wouldn’t end this way. However, the risk of getting infected with the COVID-19 virus is too large when many people are gathered, and that consideration is by far the most important.

Consequently, there will be no Roskilde Festival this summer.

Roskilde Festival no. 50 was meant to be something very special. It was to mark and celebrate the roots of our festival by looking forward to the future. It should have been a celebration of art, community and of the urge to make a difference. A celebration of all that we so strongly need and seek in these unbearable times.

We were looking forward to celebrating it with you. We have worked hard and made an extraordinary effort. We know that your expectations have been sky high too. Together we have crossed our fingers and held our breaths in the hope that the situation would change for the better and in due time for us to meet this summer. Unfortunately, that wasn’t supposed to happen after all.

Roskilde Festival no. 50 must now wait until 2021.

If you have bought a ticket for the festival in 2020, you will be able to transfer it to Roskilde Festival 2021. Should you not wish to transfer your ticket can be reimbursed.

We will get back to you about the specific conditions regarding both transfer and reimbursement, as soon as the solution is ready. We kindly ask for your understanding regarding this.

However, most of all we ask for your support. You can make a huge difference for us by saying yes to being part of Roskilde Festival already now. By that, you will help secure the very foundation of the festival and get us through the difficult times that we are now facing.

Roskilde Festival is in an especially difficult position. We are a nonprofit organization who arranges a festival in order to collect money for initiatives support children and young people. Every year, all profits from the festival are donated in full to this purpose, which means that we don’t have big savings to draw upon. We start up from zero every year, so to speak

But this extremely serious situation has consequences stretching far beyond ourselves. Artists, suppliers, the volunteer societies, cultural partners, businesses, and organisations that are organizing the stalls, servicing the festival guests, securing production and supplies, or are contributing to the festival program; they will all be severely affected. Many of them are already suffering by the current situation.

Ultimately, the Roskilde Festival Society, the organization behind the festival, will not be able to live up to its purpose of supporting children’s and young people’s opportunities. This will affect a large number of organizations and initiatives in and outside of Denmark. They are also in extra need of help in these times.

This year’s festival could and should have been the light at the end of the dark tunnel that all of us are currently in.

We will now gather with the artists, partners, suppliers, businesses, societies and organisations – all those that take part in creating Roskilde Festival. Together we will work hard on creating an outstanding Roskilde Festival no. 50 in 2021, securing that the orange light will shine bright and strong all the way to the summer of 2021.

Roskilde Festival is here all through the year!

Right now, we need to recover from the news. Then we will back.

Thank you for your support and love. Take good care of yourselves and each other.

German Version

Diesen Sommer findet kein Roskilde Festival statt

Die dänischen Behörden haben gerade ihr Verbot für größere Versammlungen bis zum 31 August 2020. verlängert. Das Verbot gilt auch für das diesjährige Roskilde Festival.

Wir sind am Boden zerstört.

Obwohl wir befürchteten, dass das passieren würde, hatten wir bisher gehofft, dass es nicht so enden würde. Die Gefahr, sich mit dem COVID-19-Virus anzustecken, ist jedoch zu groß, wenn viele Menschen versammelt werden, und diese Überlegung ist bei weitem die wichtigste.

Folglich findet in diesem Sommer kein Roskilde Festival statt.

Roskilde Festival Nr. 50 sollte etwas ganz Besonderes sein. Es galt, die Wurzeln unseres Festivals zu markieren und zu feiern, indem wir uns auf die Zukunft Es hätte ein Fest der Kunst, der Gemeinschaft und des Drängens gewesen sein sollen, etwas zu bewirken. Eine Feier all das, was wir in diesen unerträglichen Zeiten so dringend brauchen und suchen.

Wir haben uns darauf gefreut, es mit euch zu feiern. Wir haben hart gearbeitet und uns außerordentlich bemüht. Wir wissen, dass auch Ihre Erwartungen himmel hoch waren. Gemeinsam haben wir die Daumen gedrückt und in der Hoffnung, dass sich die Situation zum Besseren und zu gegebener Zeit für uns in diesem Sommer begegnen würde. Leider sollte das doch nicht passieren.

Roskilde Festival Nr. 50 muss jetzt bis zum 2021. warten

Wer 2020 ein Ticket für das Festival gekauft hat, kann es auf das Roskilde Festival 2021. übertragen. Sollten Sie Ihr Ticket nicht überweisen möchten, kann erstattet werden.

Wir melden uns über die speziellen Bedingungen für Transfer und Rückerstattung, sobald die Lösung fertig ist. Wir bitten hierzu um Verständnis.

Allerdings bitten wir vor allem um eure Unterstützung. Du kannst für uns einen großen Unterschied machen, indem du ja sagst, bereits jetzt beim Roskilde Festival dabei zu sein. Damit helfen Sie, das Fundament des Festivals zu sichern und uns durch die schwierigen Zeiten zu bringen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind.

Roskilde Festival befindet sich in einer besonders schwierigen Position. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, die ein Festival veranstaltet, um Geld für Initiativen zu sammeln, die Kinder und Jugendliche unterstützen. Jedes Jahr werden alle Gewinne vom Festival voll für diesen Zweck gespendet, was bedeutet, dass wir keine großen Ersparnisse haben. Wir starten jedes Jahr von null, sozusagen

Doch diese extrem ernste Situation hat Folgen, die weit über uns hinaus reichen. Künstler, Lieferanten, ehrenamtlichen Gesellschaften, Kulturpartner, Unternehmen und Organisationen, die die Stände organisieren, die Festivalgäste betreuen, Produktion und Lieferungen sichern oder zum Festprogramm beitragen; sie werden alle stark betroffen sein. Viele von ihnen leiden bereits unter der aktuellen Situation.

Letztendlich wird die Roskilde Festgesellschaft, die Organisation hinter dem Festival, ihrem Zweck, die Chancen von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen, nicht gerecht werden. Dies wird eine Vielzahl von Organisationen und Initiativen in und außerhalb von Dänemark betreffen. Auch in diesen Zeiten brauchen sie extra Hilfe.

Das diesjährige Festival könnte und soll das Licht am Ende des dunklen Tunnels sein, in dem wir alle gerade sind.

Wir werden uns jetzt mit den Künstlern, Partnern, Lieferanten, Unternehmen, Gesellschaften und Organisationen versammeln – all denen, die an der Erstellung von Roskilde Festival teilnehmen. Gemeinsam werden wir hart daran arbeiten, ein herausragendes Roskilde Festival Nr. 50 im Jahr 2021 zu schaffen, um sicherzustellen, dass das orange Licht bis zum Sommer 2021. hell und stark leuchten wird.

Roskilde Festival ist das ganze Jahr über da!

Jetzt müssen wir uns von den Nachrichten erholen. Dann werden wir zurück.

Danke für eure Unterstützung und Liebe. Passt gut auf euch und aufeinander auf.